Statut Stowarzyszenia

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie: Stowarzyszenie “Spinka” zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki.

§2

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, apolityczną i demokratyczną działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Świebodzin.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może jednak naruszać zasad i celów Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest strona.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§7

Celem stowarzyszenia jest:

 1. animacja kultury w społecznościach lokalnych,
 2. zwiększanie dostępności do kultury i edukacji,
 3. wspieranie i integracja młodych twórców: profesjonalistów i amatorów,
 4. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 5. zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzeniei wspieranie form współpracy międzypokoleniowej,
 6. wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej i edukacyjnej,
 7. promocja integracji europejskiej,
 8. rozwój tolerancji i dialogu międzykulturowego,
 9. promocja kultury polskiej w kraju i za granicą,
 10. promocja regionu,
 11. Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowispołeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska,
 12. Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego,
 13. testowanie i tworzenie nowych modeli działania w obszarze kultury,
 14. wzmacnianie i tworzenie mechanizmów partycypacji obywatelskiej,
 15. pomoc społeczna.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw,pokazów filmowych, wydarzeń artystycznych, imprez, staży, rezydencjitwórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą
  2. prowadzenie badań w obszarze kultury i życia społecznego
  3. organizację projektów międzynarodowych,
  4. innowacyjne programy społeczno-kulturalne,
  5. działalność wydawniczą,
  6. produkcję i upowszechnianie utworów filmowych, fotograficznychi innych utworów audiowizualnych,
  7. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymii pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą
  8. udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom orazorganizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżnąz celami statutowymi,
  9. przyznawanie stypendiów indywidualnych,
  10. prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych,
  11. prowadzenie innowacyjnego centrum kultury.
 2. W celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzićw formach wymienionych w ust.1 odpłatną i nieodpłatną działalnośćpożytku publicznego.
 3. Zarząd określa w drodze uchwały szczegółowy przedmiot odpłatneji nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§9

Stowarzyszenie celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje.

Rozdział 3 

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni oraz małoletni powyżej 16 lat obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, w tym również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez powołanie kandydata przez Zarząd w drodze uchwały.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. udziału w pracach Stowarzyszenia
  2. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
  3. udziału w Walnym Zgromadzeniu
  4. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władzStowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. czynnego popierania celów Stowarzyszenia i braniu udziału w wypełnianiu jego zadań;
 1. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 2. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkami wspierającymi mogą być pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej, cudzoziemcy jak i osoby prawne.
 2. Mogą oni zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
 5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionym w § 13 ust. 1 pkt. 3) i 4).

§ 15

 1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd na drodze uchwały.
 2. Członek honorowy posiada prawa wymienione w § 13 ust.1 pkt. 3) i 4).

§ 16

 1. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje:
  1. poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
  2. poprzez wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną zestatutem i uchwałami towarzyszenia oraz działalność na szkodęStowarzyszenia,
  3. na skutek śmierci członka zwyczajnego, śmierci lub ustania osobowościprawnej członka wspierającego.
 2. Ustanie członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić w przypadkuuporczywego uchylania się od opłacenia składki przez okres co najmniej 12 miesięcy.§ 17

Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 5 lat.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu lub regulaminu poszczególnych organów stanowią inaczej.

§ 21

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 pkt. 2) i 3) w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenia Członków.

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd jeden raz w roku lubczęściej na pisemny i uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowyczłonków Stowarzyszenia z inicjatywy własnej.
 2. W każdym z przypadków opisanych w pkt. 1, Zarząd jest zobowiązanydo bezwarunkowego zwołania Walnego Zgromadzenia.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na 7dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia – jego uchwały są ważne bez względu na liczbę uczestników.
 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków
  2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  3. uchwalenie zmian statutu,
  4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  5. powoływanie członków honorowych
  6. ustalanie maksymalnej wysokości składek członkowskich orazupoważnienie Zarządu do zwolnienia członka z obowiązku opłacaniaskładki członkowskiej.
 3. Odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanieStowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z 2 do 3 członków.
 4. Zarząd na pierwszym po wyborach zebraniu konstytuuje się w taki sposób,że jednemu z członków powierza pełnienie funkcji prezesa.
 5. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.
 6. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie przez członkaoświadczenia, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 8. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  2. kierowanie pracami Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. tworzenie stanowisk funkcyjnych w Stowarzyszeniu, powoływanie i odwoływanie osób je piastujących oraz określenie zakresu ich zadań i kompetencji,
  5. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
  6. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących majątku Stowarzyszenia,
  7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  8. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji;
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zwalnianie członkówz ich opłacania,
  10. wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów.
 9. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu

  § 24

  Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  Komisja Rewizyjna

  § 25

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej :
   1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
   2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków powołanych przez Walne Zgromadzenie.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
   2. składanie wniosków w przedmiocie przyjęcia bądź odrzuceniasprawozdań Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
   3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego ZgromadzeniaCzłonków
  4. Członkowie Komisji mają prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatora z głosem doradczym.
  5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

  Rozdział 5 

  Majątek Stowarzyszenia

  § 26

  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  § 27

  Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:

  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji i dotacji,
  3. zbiórek, kwest, imprez publicznych i aukcji
  4. przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. składek członkowskich,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.

  § 28

  W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie d ługi spadkowe.

  § 29

  Środki pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

  § 30

  Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji jednorocznych lub łącznych, na wniosek Zarządu uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia”.

  § 31

  Tytuł „Mecenasa Stowarzyszenia” ma charakter osobisty.

  § 32

  Sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określony jest w § 24 niniejszego Statutu.

  § 33

  Zabronione jest :

  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim,
   we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznejdo drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lubkurateli, zwanych w pkt 2), 3) i 4) osobami bliskimi,
  2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członkóworganów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
   to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  Rozdział 6.

  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  § 34

  1. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków uprawnionych
   do głosowania.
  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 2 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

  § 35

  1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  3. Uchwała, o której mowa w ust. 2 określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele charytatywne, naukowe, kulturalne, oświatowe lub edukacyjne zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia. W uchwale mogą zostać wskazane – mające cele statutowe zbieżne z celami Stowarzyszenia – inne stowarzyszenia bądź organizacje, na rzecz których zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia.